STATUT

DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ

ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ

 

 1. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich.
 2. Rada winna w miarę możliwości reprezentować całą parafię według wieku,  zawodu, terenu.
 3. Ilość członków Rady ma być dostosowana do wielkości parafii, nie powinna jednak przekraczać liczby 30 osób. Większość Rady z zasady mają stanowić świeccy.
 4. W składa Rady wchodzą:
 5. z urzędu:
 6. a) w parafiach do dziesięciu tysięcy wiernych: kapłani pracujący przy kościele parafialnym i osoby prowadzące katechezę w parafii; w przypadku parafii większych: wybrani przez nich reprezentanci w liczbie pięciu osób, w tym dwóch kapłanów
 7. b) rektorzy kościołów i kaplic położonych na terenie parafii
 8. c) przedstawicielki zakonów żeńskich zatrudnione w duszpasterstwie na terenie parafii, wyznaczone przez przełożoną w porozumieniu z proboszczem;
 9. z nominacji proboszcza: 1/3 składu Rady,

po konsultacji z innymi duszpasterzami;

 1. z wyborów dokonanych przez ogół parafian: połowa składu Rady.
 2. Spotkania Rady odbywają się zasadniczo raz na kwartał, z wyjątkiem okresu wakacyjnego, w terminie wyznaczonym przez proboszcza. Przewodniczy im osobiście proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.
 3. Księga protokołów spotkań Rady podlega wizytacji dziekańskiej.
 4. Spośród członków Rady można wybrać większością głosów kilka osób, do których będzie należało przygotowane spotkań i projektowanie programu pracy. Każdy członek Rady może wnieść pod obrady temat, jaki uważa za godny dyskusji. W miarę potrzeby Rada może pracować w sekcjach.
 5. Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża kolegialnie. Decyzję podejmuję proboszcz, biorąc pod uwagę normy prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszystkie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania większości członków Rady, winien podać racje swego postępowania.
 6. Rada jest instytucją stałą, ale kadencja jej członów trwa trzy lata, przy czym nowy proboszcz ma prawo zmienić skład Rady. Postępowanie członka Rady budzące publiczne zgorszenie, a także trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność na spotkaniach Rady, powoduje pozbawienie członkostwa po uprzedniej konsultacji z Radą. Istnieje możliwość powołania w razie potrzeby nowych członków Rady, zawsze jednak zgodnie z postanowieniem zawartym w punkcie 4 niniejszego statutu.
 7. Proboszcz jest zobowiązany informować wspólnotę parafialną o zamierzonych spotkaniach Rady oraz o ich przebiegu i ustaleniach duszpasterskich.