Do której parafii zgłaszamy się, by przyjąć sakrament małżeństwa?
Sprawy przyjęcia sakramentu małżeństwa załatwia się w parafii zamieszkania jednego z narzeczonych. Zasadniczo jest to parafia narzeczonej.

Kiedy zgłosić w kancelarii parafialnej planowaną datę ślubu?

By przyjąć Sakrament Małżeństwa narzeczeni w pierwszej kolejności kierują się do kancelarii parafialnej: 1 rok przed ślubem, by zarezerwować termin, a następnie na trzy miesiące przed planowaną datą ślubu, by uzyskać potrzebne informacje i wyznaczyć datę spisania protokołu przedślubnego.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa – nauki przedślubne i dzień skupienia

By młodzi ludzie byli dobrze przygotowani do założenia rodziny i zawarcia sakramentu małżeństwa, zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych i w dniu skupienia. 


Poradnia Życia Rodzinnego:
Narzeczem zobowiązani są do dwóch wizyt w dowolnym terminie przed ślubem. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną działalność Poradni Życia Rodzinnego przy naszej parafii została zawieszona aż do odwołania.

Spisanie protokołu przedślubnego:


Protokół przedślubny musi być spisany co najmniej 2 miesiące wcześniej przed datą ślubu ze względu na zapowiedzi przedślubne. Narzeczeni przychodzą w godzinach urzędowania kancelarii.


Przed zawarciem małżeństwa należy się upewnić, że nic nie stoi na przeszkodzie do jego ważnego i godziwego zawarcia (Kan. 1066). W tym celu ogłasza się zapowiedzi przedślubne, które umieszczone są w gablotce, w parafii narzeczonego jak i narzeczonej przez dwa kolejne dni świąteczne (np. dwie niedziele).

Potrzebne dokumenty przy spisaniu protokołu przedślubnego
Jeśli sakrament Chrztu Świętego został udzielony w innej parafii, niż parafia gdzie ma być zawarty związek małżeński, trzeba dostarczyć z parafii chrztu dokument zaświadczający udzielenie sakramentu chrztu, w którym jest również adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jak i adnotacja stwierdzająca czy nie zostało zawarte małżeństwo z inną osobą. Świadectwo Chrztu Świętego należy odebrać nie wcześniej jak
trzy miesiące od daty ślubu – taka jest jego ważność!!!
Świadectwo ukończenia katechizacji szkoły ponad podstawowej. Dowody Osobiste.
Jeżeli już mają ślub CYWILNY przynoszą AKT ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA z USC.

 

Kto może być świadkiem na ślubie?
Osoby pełnoletnie, zdrowe psychicznie, mogą być nawet innego wyznania.

 

Ślub konkordatowy
Jeśli przyszli małżonkowie chcą mieć ślub „konkordatowy” trzeba dostarczyć do parafii dokument z Urzędu Stanu Cywilnego wydany w trzech egzemplarzach. Dokument ten nosi tytuł „Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”. Na odwrotnej stronie tego „Zaświadczenia” znajduje się formularz dokumentu, który będzie wypełniony przez parafię i duchownego asystującego przy zawarciu małżeństwa. Potrzebny dokument trzeba odebrać w USC nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą ślubu – taka jest jego ważność!!! (w USC zgłosić się z Dowodem Osobistym i Aktem Urodzenia, co najmniej tydzień oczekiwania na druk). Po przyjęciu sakramentu małżeństwa jeden egzemplarz otrzymują nowożeńcy, jeden pozostaje w parafii, jeden przez parafię jest przekazany do Urzędu Stanu Cywilnego.

Tydzień po ceremonii w kościele należy odebrać Akt Małżeński z USC (w mieście zawarcia ślubu)

 

 

Narzeczeni powinni zgłosić się do ks. Proboszcza (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu! 

Wymagane są  następujące dokumenty: 

Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.

Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.

Dowody osobiste narzeczonych.

Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (narzeczeni zobowiązani są do udziału w 12 katechezach – najczęściej podzielonych na 6 spotkań, podczas których omawiane są najistotniejsze zagadnienia życia małżeńskiego i rodzinnego).

Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia – ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).

Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).

W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).

Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

Bezpośrednio do dnia ślubu przygotowują spotkania z Księdzem Proboszczem. Podczas spotkań omawiane są zagadnienia dotyczące znaczenia chrześcijańskiego małżeństwa oraz liturgia tego sakramentu. 

Ważnym elementem jest Sakrament Pojednania – narzeczeni powinni przystąpić do niego dwukrotnie: na początku podjętych przygotowań oraz w przeddzień ślubu.