Święto Chrztu Pańskiego – 10.01.2021 r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

 

  1. Przeżywamy dzisiaj święto Chrztu Pańskiego. Kończy ono liturgiczny okres Bożego Narodzenia, choć w Polsce tradycyjnie szopka i śpiew kolęd pozostaje do 2 lutego. Wspominając chrzest Jezusa w Jordanie oraz duchowe znaczenie naszego chrztu warto przypomnieć odpowiedzialność rodziców za katolickie wychowanie dzieci oraz zgodny z katolickim rozumieniem wybór rodziców chrzestnych, którzy praktykują wiarę i żyją zgodnie z zasadami moralnymi Kościoła.

 

  1. W związku z trwająca pandemią w najbliższym czasie nie będziemy mieli możliwości spotkać się z kapłanem w naszych domach podczas wizyty duszpasterskiej zwanej „kolędą”. Nie rezygnujmy jednak ze spotkania kapłanów z wiernymi w naszej parafii i dlatego serdecznie zapraszamy przedstawicieli rodzin zamieszkujących przy poszczególnych ulicach na spotkanie kolędowe do kościoła, podczas którego będziemy modlić się o błogosławieństwo Boże dla rodzin oraz za zmarłych, którzy odeszli do Domu Ojca w 2020 roku. Spotkanie rozpoczniemy Mszą świętą o godz. 18.00, a po niej wspólne kolędowanie i rozmowa dostosowana do obecnych warunków. Druga część błogosławieństwa mieszkań będzie miała miejsce w rodzinnym gronie. Zapraszamy na spotkanie do kościoła według następującego porządku:

 

Poniedziałek 18.01.ul. Borsucza, ul. Zielonogórska i Nowotarska

Wtorek – 19.01. – ul. Brożka, ul. Szaniawskiego, ul. Lasek, ul. Kędzierzyńska, ul. Bogdanowicza

Środa – 20.01.ul. Odrzańska 2, 4, 6, 8

Czwartek – 21.01. – ul. Odrzańska (domki), 10, 11, 13,     ul. Koszalińska, ul. Kołobrzeska

Piątek – 22.01. – ul. Cegielniana (domki), 6, 6 A, 6 B,           ul. Oraczy, ul. Ciesielska, ul. Deotymy

 

Poniedziałek 25.01 – ul. Cegielniana 18,20,22,24,26,28, Wtorek 26.01. – ul. Hoffmanowej, Plac Łagiewnicki, Słupska, Pienińska

 

Środa 27.01 – ul. Do Wilgi, Zbrojarzy, Goplana, Młynowa

Czwartek – 28.01. – ul. Zakopiańska, Ogrodniki, Na Grządkach, Przy Torze

Piątek – 29.01. – Sympatycy naszej parafii, uczestniczący w życiu duszpasterskim, a mieszkający poza terytorium parafii

 

Program spotkań znajduje się w gablocie i na stronie internetowej parafii.

 

  1. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zbiórka na potrzeby inwestycyjne Składamy gorące podziękowania za ofiary złożone w miesiącu grudniu. Kwota zebrana w kościele i przekazana na konto bankowe parafii wyniosła 10 082 zł. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.

 

 

Kiedy chrzcić dziecko?

 

Konsekwencje chrztu dla Jezusa

Jezus został namaszczony przez Ojca i Ducha Świętego i w mocy Ducha rozpoczyna publiczną działalność. Wstępując do Jordanu, bierze na siebie grzechy wszystkich czasów, wstępuje do największej depresji świata, nie tylko w wymiarze geograficznym.

Konsekwencje chrztu świętego dla chrześcijan

Nasz chrzest polega na tym że mamy udział w tajemnicy chrztu Jezusa, stajemy się podobni do Jezusa. Przyjmując chrzest przyoblekliśmy się w Chrystusa, powie święty Paweł. Przyjęliśmy Chrystusową naturę, mamy chrześcijański dowód tożsamości. Chrześcijaninie poznaj swoją godność – św. Leon Wielki.

Chrzest w Nauczaniu Kościoła

Kościół celebrował chrzest i udzielał go od dnia Pięćdziesiątnicy. Istotnie, św. Piotr mówi do tłumu poruszonego jego przepowiadaniem: „Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38). Apostołowie i ich współpracownicy udzielają chrztu każdemu, kto wierzy w Jezusa: Żydom bojącym się Boga i poganom. Chrzest zawsze wiąże się z wiarą: „Uwierz w Pana Jezusa, a zbawisz siebie i swój dom” – oświadcza św. Paweł strażnikowi w Filippi. Opowiadanie mówi dalej: „Natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem”  ( KKK 1226). Według św. Pawła Apostoła człowiek wierzący ma przez chrzest udział w śmierci Chrystusa, zostaje z Nim pogrzebany i powstaje z martwych: My wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć, zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie (Rz 6, 3-4)21. Ochrzczeni „przyoblekli się w Chrystusa” (Ga 3, 27). Dzięki Duchowi Świętemu chrzest jest obmyciem, które oczyszcza, uświęca i usprawiedliwia. (KKK 1227) Chrzest jest więc obmyciem wodą, poprzez które „niezniszczalne nasienie” słowa Bożego przynosi życiodajny skutek23. Św. Augustyn powie o chrzcie: „Słowo łączy się z elementem materialnym i to staje się sakramentem”. (KKK 1228)

Chrzest w ustawodawstwie Kościoła

Kan. 849 – Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z zastosowaniem koniecznej formy słownej.

Kan. 868 –

  • 1. Do godziwego ochrzczenia dziecka wymaga się:

1° aby zgodzili się rodzice lub przynajmniej jedno z nich, lub ci, którzy prawnie ich zastępują; 2° aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie.

  • 2. Dziecko rodziców katolickich, a nawet i niekatolickich, znajdujące się w niebezpieczeństwie śmierci, jest godziwie chrzczone, nawet wbrew woli rodziców.

Chrzestni według prawa kościelnego

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 –

  • 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania; 2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku; 3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić; 4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej; 5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

  • 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.