XXIV Niedziela Zwykła  – 13.09.2020 r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0

 

 1. Dziś w Kościele w Polsce rozpoczyna się X Tydzień Wychowania. W naszej parafii przeżywać go będziemy z tygodniowym opóźnieniem, jako duchowe przygotowanie do uroczystości odpustowej.
 2. W poniedziałek święto Podwyższenia Krzyża Świętego.              
 3. We wtorek wspomnienie NMP Bolesnej. Po Mszy świętej o godz. 18.00 modlitwa Słowem Bożym metodą skrutacji biblijnej.
 4. Z środę wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa. O godz. 18.45 Katecheza dla dorosłych na temat Księgi Dziejów Apostolskich. 
 1. W piątek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski. Serdecznie zapraszamy Radę Parafialną kończącą swój mandat, na Mszę świętą o godz. 18.00, a następnie na spotkanie. 
 1. W sobotę 19 września wspominamy 174 rocznicę objawienia Matki Bożej w La Salette, patronki naszej parafii. W liturgiczne wspomnienie objawienia saletyńskiego, rozpoczynamy duchowe przygotowanie do odpustu parafialnego. Serdecznie zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00, a następnie procesję maryjną. Szczególnie liczymy na obecność wszystkich wspólnot parafialnych. 
 1. Nasz organista, pan Michał Niemiec, wydał w tym roku nową  płytę ze śpiewanymi nowymi modlitwami ku czci Maryi oraz Bożego Serca pt. „Przez Serce do Serca”. Muzyczny album będzie można nabyć za tydzień po każdej mszy świętej. Serdecznie zapraszamy. 
 1. Zachęcamy do udziału w wyborach do Rady Parafialnej. Dzisiaj możemy pobrać kartę do głosowania, na której zaznaczamy maksymalnie trzy nazwiska. Następnie wrzucamy ją do urny w kościele, w przyszłą niedzielę 20 września.
 2. Wszystkich Zelatorów Żywego Różańca serdecznie zapraszamy na spotkanie w czwartek 17 września o godz. 18.45. Ze względu na ważność poruszanych zagadnień, prosimy o niezawodną obecność. 
 1. Dzisiaj w drugą niedzielę miesiąca zbiórka inwestycyjna. Osoby pragnące przekazać środki na ten cel mogą to uczynić na konto bankowe, albo wrzucając kopertę na tacę niedzielną. W miesiącu sierpniu zebrano kwotę 5780 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

 

 

Refleksje eucharystyczne (18)

 

Posoborowy Lekcjonarz mszalny

Dekretem Ordinem Lectionum z  25 V 1969 Kongregacja Kultu Bożego ogłosiła nowy Lekcjonarz mszalny i postanowiła, że wejdzie on w życie dnia 30 XI 1969 r., w I Niedzielę Adwentu. Wzorcowe wydanie lekcjona­rza nosi datę 30 IX 1970 (wspomnienie św. Hieronima). Polska wersja lekcjonarza, obejmująca siedem tomów, została opublikowana przez Wydawnictwo „Pallottinum” w latach 1972 – 1977:

I – Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pańskiego (1972).

II – Okres Wielkiego Postu. Okres Wielkanocny (1973).

III – Okres Zwykły od 1 do 11 Tygodnia Zwykłego (1974).

IV – Okres Zwykły od 12 do 23 Tygodnia Zwykłego (1975).

V – Okres Zwykły od 24 do 34 Tygodnia Zwykłego (1975).

VI -Czytania w Mszach o Świętych (1977).

VII – Czytania w Mszach obrzędowych, okolicznościowych, wotywnych (1977).

W roku 1978 wydano, bez odrębnej numeracji, jako kontynuację tomu VII (s.529 – 608),  Czytania w Mszach za zmarłych.

Dekretem z 21 I 1981 Kongregacja Sakramentów i Kultu Bożego ogłosi­ła drugie wydanie wzorcowe Lekcjonarza mszalnego. Zawiera ono obszerniejsze Wprowadzenie teologiczne i pastoralne (Praenotanda).

Przedstawimy główne tezy tego „Wprowadzenia”, zamieszczonego w drugim wzorcowym wydaniu Lekcjonarza mszalnego. Prezentacja ta składać się będzie z trzech części:

(A)  Więź słowa Bożego i czynności liturgicznej

(B) Miejsce i znaczenie słowa Bożego w celebracji Mszy świętej

( C) Struktura Lekcjonarza mszalnego

(A) Więź słowa Bożego i czynności liturgicznej

 1. Kiedy Kościół w celebracji liturgii odczytuje fragmenty Starego i Nowego Testamentu, zwiastuje jedno i to samo misterium Chrystusa. W Starym Testamencie bowiem Nowy się ukrywa, a w Nowym Testamencie Stary się otwiera.
 2. Celebracja liturgii opiera się na słowie Bożym i jest nim przeniknięta. Z drugiej strony celebracja ta ubogaca słowo nową interpretacją i skutecznością. Jest ona ciągłym, pełnym i skutecznym głosze­niem słowa Bożego. Wszystkie godne podziwu dzieła, jakich Bóg nie­gdyś dokonał w historii zbawienia, prawdziwie uobecniają się w spo­sób mistyczny w znakach liturgii. Słowo Boże głoszone podczas cele­bracji liturgii nie tylko przypomina wydarzenia z przeszłości, ale odnosi się także do obecnego okresu życia Kościoła. Słowo Boże „dzisiaj” się spełnia (por. Łk 4,16-21; 24,25-35. 44-49), zapowiada przyszłość i budzi naszą nadzieję na osiągnięcie pełni zbawienia (por. kolektę XXI Niedzieli Zwykłej: „Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, daj swojemu ludowi miłować to, co na­kazujesz, i pragnąć tego, co obiecujesz, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe radości”).
 3. Skuteczność i owocność Bożego słowa w liturgii wynika ze szczególnego działania Ducha Świętego. Przede wszystkim jest to słowo żywe i skuteczne dzięki mocy Ducha (por. Hbr 4,12). Duch Święty uzdalnia wiernych słuchających słowa Bożego do odpowiedzi „Amen” na wzór tej odpowiedzi, jaką raz na zawsze wyraził Chrystus, Pośrednik między Bogiem i ludźmi (por. 2 Kor 1,20-22). Duch Święty sprawia, że wierni są gotowi wprowadzać w czyn usłyszane słowo (por. Jk 1,22: wprowa­dzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami), że ich ży­cie staje się uwielbieniem Ojca w Duchu i prawdzie (J 4, 23), że to słowo staje się normą i podtrzymaniem całego ich życia: „Działanie Ducha Świętego nie tylko uprzedza każdą czynność liturgiczną, towarzyszy jej i przedłuża ją, lecz także zaszczepia w serce każdego z uczestników (por. J 14,15-17. 25-26; 15,26 – 16,15), to co podczas proklamacji słowa Bożego jest głoszone całemu zgroma­dzeniu wiernych, umacnia jedność wszystkich, podtrzymuje różnorakie dary łaski i dodaje siły do wypełnienia wielorakich zadań” (WTP 9).
 4. Słowo Boże domaga się od uczestników żywej wiary (por. KL 9), która z kolei budzi się nieustannie przez słuchanie tegoż słowa (por. KL 33). Dzięki temu lud Boży staje się coraz bardziej ludem Nowego Przymierza (por. WTP 45-47).