XV Niedziela Zwykła – 12.07.2020 r.

wpis w: Ogłoszenia parafialne | 0
 1. W przyszłą niedzielę z racji 19 dnia miesiąca o godz. 17.30 adoracja wynagradzająca, a po Mszy świętej o godz. 18.00 procesja maryjna.
 1. W drugą niedzielę miesiąca zbiórka inwestycyjna. Ze względu na epidemię nie czynimy tego w kościele. Osoby pragnące przekazać środki na ten cel mogą to uczynić na konto bankowe albo wrzucając kopertę na tacę niedzielną. W miesiącu czerwcu zebrano kwotę 6 300 zł. Ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. 
 1. W miesiącu lipcu i sierpniu Kancelaria parafialna czynna jest w czwartki od godz. 16.30 do 17.30 oraz w soboty od godz. 8.00 do 9.00. 
 1. Bardzo dziękujemy Wam za wspólny trud dźwigania obostrzeń związanych z panującą pandemią. W duchu troski o siebie nawzajem i miłości bliźniego przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa epidemicznego tzn. dezynfekcji rąk przed i po Mszy Św., zachowania dystansu 2 metrów, zakrywania nosa i ust, przyjmowania Komunii świętej na rękę przez środek kościoła, a do ust w nawach bocznych.

      Jednocześnie przypominamy, że Komunię Św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza. 

 1. Przypominamy, że od niedzieli 5 lipca do niedzieli 2 sierpnia 2020 r. włącznie trwa zgłaszanie kandydatów do Rady Parafialnej. Zgłaszanie Kandydatów dokonuje się przez podanie na kartce nazwiska, imienia oraz kontaktu telefonicznego lub mailowego. Może to uczynić: Ks. proboszcz i jego współpracownicy, każdy parafianin będący stałym mieszkańcem parafii od przynajmniej roku oraz wspólnoty i grupy parafialne działające w parafii. Kandydatów można zgłaszać w zakrystii lub kancelarii albo do urny w kościele. Kandydatem może być osoba ochrzczona, bierzmowana, pełnoletnia, będąca praktykującym katolikiem, wolna od grzechów publicznych, ciesząca się dobrą opinią, będąca stałym mieszkańcem parafii przynajmniej od roku.

6. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia nowy numer Posłańca MBS. Temat: Modlitwa osobista. Zachęcamy do lektury.

 

 

Refleksje eucharystyczne (11)

 Pozdrowienie kapłańskie i odpowiedź ludu (cd)

 1. b) „Pokój z wami”

Tymi słowami pozdrawia zgromadzonych biskup przewodniczący celebracji. Jest to odpowiednik popularnego na Wschodzie pozdrowienia „Szalom” – „Pokój”. Jezus polecał swoim uczniom, aby tym słowem pozdrawiali ludzi, do których pójdą, i sprowadzali na nich pokój: Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was (Łk 10,5-6). W posoborowej liturgii przewidziane jest pozdrowienie „Pokój temu domowi i wszystkim jego mieszkańcom” na początku obrzędu Komunii św. udzielanej chorym, obrzędu namaszczenia chorych, udzielania Wiatyku.

 1. c) „Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi” Formuła ta jest zapożyczona z zakończenia Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian (2 Kor 13,13: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!). W polskiej wersji tego pozdrowienia wprowadzono jednak modyfikację formuły biblijnej przez wymienienie Osób Boskich w porządku właściwym wszelkim formułom trynitarnym. Św. Paweł na pierwszym miejscu wymienia „Łaskę Jezusa Chrystusa”, dzięki której doznajemy miłości Boga Ojca i dochodzimy do Jego poznania.
 2. d) „Łaska i pokój od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa

niech będą z wami”

Formułę tę spotykamy na początku listów św. Pawła 1 Kor 1, 3; 2 Kor 1,2 oraz – w nieco zmienionym brzmieniu – w 1 P 1, 3.

 1. e) „Łaska i pokój od Tego, który jest i który był, i który przychodzi,

niech będą z wami”

Formuła ta pochodzi z Ap 1, 4. Ma ona swoje źródło w Wj 3,14: Odpowie­dział Bóg Mojżeszowi: „JESTEM , KTÓRY JESTEM”. I dodał „Tak powiesz synom Izraela: „JESTEM” posłał mnie do was. Bóg jest Tym, który istnieje od wieków i jest obecny w dziejach swojego ludu, i który przychodzi na sąd. Jezus również mówi o sobie jako Ten, który JEST (por. J 8, 24: …jeżeli nie uwierzycie, że JA JESTEM, pomrzecie w swoich grzechach; 8,28: Gdy wywyższycie Syna Człowie­czego, wtedy poznacie, że JA JESTEM i że Ja nic od siebie nie czynię, ale że to mówię, czego Mnie Ojciec nauczył; J 13,19: Już teraz, za­nim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że JA JESTEM. Słowa tego pozdrowienia możemy więc odnieść tak do Ojca jak i do Syna Bożego.

 1. f) „Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami”

Formułę tej treści znajdujemy w zakończeniach listów św. Pawła, np.1 Kor 16,23;1 Tes 5,28; 2 Tes 3,18. ­

 1. g) Odpowiedź wiernych: „I z duchem twoim” nie oznacza: „I z tobą”, ale podobnie jak „Pan z tobą”, wyraża wpływ Boga i Jego Ducha na całe wewnętrzne, nadprzyrodzone życie człowieka. „Duch” to cały człowiek jako osoba, pozostająca pod ożywczym wpływem Ducha, który tego czło­wieka upodabnia do Boga. Wierni życzą kapłanowi, aby Pan strzegł w nim darów swojego Ducha, którego otrzymał przez nałożenie rąk biskupa w czasie przyjmowania sakramentu święceń i którego mocą spełnia swoje posłannictwo w Kościele jako szafarz „tajemnic Bożych” (por. 1 Kor 4,1): w głoszeniu słowa Bożego i celebracji sakramentów.

 

Wszystkie przytoczone formuły są wyrazem trynitarnej ekonomii, w której dokonuje się spotkanie i wymiana między Bogiem i ludźmi. Ma ona swoje źródło w Bogu Ojcu i Jego odwiecznej miłości, w upodobaniu Ojca (por. Łk 2,14). Urzeczywistnia się przez pośrednictwo Chry­stusa i przez działanie Ducha Świętego, sprawcy jedności i miłości w sercach ludzi. Zgromadzeni w jednym Duchu, możemy wyznawać ku chwale Boga Ojca, iż Panem jest Jezus (por. Flp 2, 11; 1 Kor 12,3). Dlatego OWMR 50 stwierdza, że „przez to pozdrowienie i odpowiedź ludu ukazuje się misterium zgromadzonego Kościoła”. Zgromadzenie liturgiczne jest skutecznym znakiem Kościoła: oznacza ono i urzeczywistnia Kościół. KL 41 mówi, że w celebracji Eucharystii, szczególnie pod przewodnictwem biskupa, przy współudziale prezbiterów i diakonów, z czynnym uczestnictwem wiernych świeckich, którzy spełnia­ją przysługujące im funkcje, dokonuje się „praecipua manifestatio Ecclesiae” – szczególne zamanifestowanie się (epifania) Kościoła, jako społeczności bosko – ludzkiej (por. KL 2) i hierarchicznie upo­rządkowanej (por. KL 26). Trzeba w związku z tym przypomnieć, że w tekstach Nowego Testamentu termin „ekklesia” (od greckiego”ek + kaleo”- wywołuję) oznacza zgromadzenie zwołane. Termin ten jest stosowany na oznaczenie całej społeczności uczniów Chrystusa, całej żywej budowli, której kamieniem węgielnym jest Chrystus (por. Mt 16,18: Ty jesteś Piotr czyli Skała, i na tej Skale zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą; na oznaczenie Kościołów lokalnych (por. 1 Kor 1,2: …do Kościoła Bożego w Koryncie; Ga 1,2: …do Kościołów Galacji; 1 Tes 1,1; 2 Tes 1,1: …do Kościoła Tesaloniczan; wreszcie termin ten ozna­cza także konkretne zgromadzenie wiernych zbierające się w obrębie danej gminy lub nawet w domu prywatnym (por. 1 Kor 11,22: Czy chcecie zniewa­żać Boże zgromadzenie (tes ekklesias tou Theou katafroneite) i zawstydzać tych, którzy nic nie mają?”; Flm 2: …do Kościoła gro­madzącego się w tym domu.